CALENDRIER ASTROLOGIE CHINOISE

ANNEE DE NAISSANCE Gua
H
Gua
F
ANNEE DE NAISSANCE Gua
H
Gua
F
1913 BUFFLE D’EAU YIN 6 9 1981 COQ DE METAL YIN 1 8
1914 TIGRE DE BOIS YANG 2 1 1982 CHIEN D’EAU YANG 9 6
1915 LIEVRE DE BOIS YIN 4 2 1983 COCHON D’EAU YIN 8 7
1916 DRAGON DE FEU YANG 3 3 1984 RAT DE BOIS YANG 7 8
1917 SERPENT DE FEU YIN 2 4 1985 BUFFLE DE BOIS YIN 6 9
1918 CHEVAL DE TERRE YANG 1 8 1986 TIGRE DE FEU YANG 2 1
1919 CHEVRE DE TERRE YIN 9 6 1987 LIEVRE DE FEU YIN 4 2
1920 SINGE DE METAL YANG 8 7 1988 DRAGON DE TERRE YANG 3 3
1921 COQ DE METAL YIN 7 8 1989 SERPENT DE TERRE YIN 2 4
1922 CHIEN D’EAU 6 9 1990 CHEVAL DE METAL YANG 1 8
1923 COCHON D’EAU 2 1 1991 CHEVRE DE METAL YIN 9 6
1924 RAT DE BOIS YANG 4 2 1992 SINGE D’EAU YANG 8 7
1925 BUFFLE DE BOIS YIN 3 3 1993 COQ D’EAU YIN 7 8
1926 TIGRE DE FEU YANG 2 4 1994 CHIEN DE BOIS YANG 6 9
1927 LIEVRE DE FEU YIN 1 8 1995 COCHON DE BOIS YIN 2 1
1928 DRAGON DE TERRE YANG 9 6 1996 RAT DE FEU YANG 4 2
1929 SERPENT DE TERRE YIN 8 7 1997 BUFFLE DE FEU YIN 3 3
1930 CHEVAL DE METAL YANG 7 8 1998 TIGRE DE TERRE YANG 2 4
1931 CHEVRE DE METAL YIN 6 9 1999 LIEVRE DE TERRE YIN 1 8
1932 SINGE D’EAU YANG 2 1 2000 DRAGON DE METAL YANG 9 6
1933 COQ D’EAU YIN 4 2 2001 SERPENT DE METAL YIN 8 7
1934 CHIEN DE BOIS YANG 3 3 2002 CHEVAL D’EAU YANG 7 8
1935 COCHON DE BOIS YIN 2 4 2003 CHEVRE D’EAU YIN 6 9
1936 RAT DE FEU YANG 1 8 2004 SINGE DE BOIS YANG 2 1
1937 BUFFLE DE FEU YIN 9 6 2005 COQ DE BOIS YIN  4 2
1938 TIGRE DE TERRE YANG 8 7 2006 CHIEN DE FEU YANG 3 3
1939 LIEVRE DE TERRE YIN 7 8 2007 COCHON DE FEU YIN 2 4
1940 DRAGON DE METAL YANG 6 9 2008 RAT DE TERRE YANG 1 8
1941 SERPENT DE METAL YIN 2 1 2009 BUFFLE DE TERRE YIN  9 6
1942 CHEVAL D’EAU YANG 4 2 2010 TIGRE DE METAL YANG 8 7
1943 CHEVRE D’EAU YIN 3 3 2011 LIEVRE DE METAL YIN 7 8
1944 SINGE DE BOIS YANG 2 4 2012 DRAGON DE’EAU YANG 6 9
1945 COQ DE BOIS YIN 1 8 2013 SERPENT D’EAU YIN 2 1
1946 CHIEN DE FEU YANG 9 6 2014 CHEVAL DE BOIS YANG 4 2
1947 COCHON DE FEU YIN 8 7 2015 CHEVRE DE BOIS YIN 3 3
1948 RAT DE TERRE YANG 7 8 2016 SINGE DE FEU YANG  2 4
1949 BUFFLE DE TERRE YIN  6 9 2017 COQ DE FEU YIN 1 8
1950 TIGRE DE METAL YANG 2 1 2018 CHIEN DE TERRE YANG 9 6
1951 LIEVRE DE METAL YIN 4 2 2019 COCHON DE TERRE YIN 8 7
1952 DRAGON DE’EAU YANG 3 3 2020 RAT DE METAL YANG 7 8
1953 SERPENT D’EAU YIN 2 4 2021 BUFFLE DE METAL YIN 6 9
1954 CHEVAL DE BOIS YANG 1 8 2022 TIGRE D’EAU YANG 2 1
1955 CHEVRE DE BOIS YIN 9 6 2023 LIEVRE D’EAU YIN 4 2
1956 SINGE DE FEU YANG  8 7 2024 DRAGON DE BOIS YANG 3 3
1957 COQ DE FEU YIN 7 8 2025 SERPENT DE BOIS YIN 2 4
1958 CHIEN DE TERRE YANG 6 9 2026 CHEVAL DE FEU YANG  1 8
1959 COCHON DE TERRE YIN 2 1 2027 CHEVRE DE FEU YIN 9 6
1960 RAT DE METAL YANG 4 2 2028 SINGE DE TERRE YANG 8 7
1961 BUFFLE DE METAL YIN 3 3 2029 COQ DE TERRE YIN 7 8
1962 TIGRE D’EAU YANG 2 4 2030 CHIEN DE METAL YANG 6 9
1963 LIEVRE D’EAU YIN 1 8 2031 COCHON DE METAL YIN 2 1
1964 DRAGON DE BOIS YANG 9 6 2032 RAT D’EAU YANG  4 2
1965 SERPENT DE BOIS YIN 8 7 2033 BUFFLE D’EAU YIN 9 6
1966 CHEVAL DE FEU YANG  7 8 2034 TIGRE DE BOIS YANG 8 7
1967 CHEVRE DE FEU YIN 6 9 2035 LIEVRE DE BOIS YIN 7 8
1968 SINGE DE TERRE YANG 2 1 2036 DRAGON DE FEU YANG 6 9
1969 COQ DE TERRE YIN 4 2 2037 SERPENT DE FEU YIN 2 1
1970 CHIEN DE METAL YANG 3 3 2038 CHEVAL DE TERRE YANG 4 2
1971 COCHON DE METAL YIN 2 4 2039 CHEVRE DE TERRE YIN 3 3
1972 RAT D’EAU YANG  1 8 2040 SINGE DE METAL YANG 2 4
1973 BUFFLE D’EAU YIN 9 6 2041 COQ DE METAL YIN 1 8
1974 TIGRE DE BOIS YANG 8 7 2042 CHIEN D’EAU YANG 9 6
1975 LIEVRE DE BOIS YIN 7 8 2043 COCHON D’EAU YIN 8 7
1976 DRAGON DE FEU YANG 6 9 2044 RAT DE BOIS YANG 7 8
1977 SERPENT DE FEU YIN 2 1 2045 BUFFLE DE BOIS YIN 6 9
1978 CHEVAL DE TERRE YANG 4 2 2046 TIGRE DE FEU YANG 2 1
1979 CHEVRE DE TERRE YIN 3 3 2047 LIEVRE DE FEU YIN 4 2
1980 SINGE DE METAL YANG 2 4 2048 DRAGON DE TERRE YANG 3 3